Nowy wymiar biznesu

Klauzula informacyjna

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PLANDO Maciej Kifner z siedzibą przy ul. Jaśminowy Stok 59C/12, 80-177 Gdańsk tel.: +48 601 434 056, e-mail: info@plando.pl, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP 741-171-87-83
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
 3. Osobą kontaktową w sprawie przetwarzanych danych osobowych jest Pan Maciej Kifner.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług świadczonych przez PLANDO Maciej Kifner oraz ewentualnie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (a w szczególności dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami z realizacji usług), której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b (wykonanie usługi) ewentualnie art. 6 ust. 1 lit. f (prawnie uzasadnione interesy administratora) rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych.
 6. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka poniżej 18 roku życia wyraża lub aprobuje osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO;
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usług lub realizacji celów wynikających z przepisów prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji powyższych celów.
 10. Odbiorcami udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych będą instytucje upoważnione z mocy prawa oraz podmioty, którym udostępnienie danych jest niezbędne dla realizacji powyższych celów.
 11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku zakończenia wykonania usługi.
 12. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 13. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Powyższa Klauzula Informacyjna dostępna jest także w siedzibie PLANDO Maciej Kifner przy ul. Jaśminowy Stok 59C/12, 80-177 Gdańsk.